Algemene Voorwaarden Hardloopkalender.nl

1. De website met de domeinnaam hardloopkalender.nl is eigendom van CheckPoint vof. CheckPoint vof, hierna te noemen CheckPoint , houdt zich bezig met de verkoop van sportgerelateerde producten en dienstverlening op het gebied van gezondheid, sport en bewegen. CheckPoint staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 23093396.

2. Definities; In deze Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de website van CheckPoint "hardloopkalender.nl" (hierna te noemen: Voorwaarden ) wordt verstaan onder " Deelnemer" : iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de website hardloopkalender.nl bezoekt.

3. Door het bezoeken en/of raadplegen van de website hardloopkalender.nl, dan wel de inschrijving bij hardloopkalender.nl van CheckPoint verklaart de Deelnemer deze Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de website inclusief alle onderstaande voorwaarden te aanvaarden.

4. Alle informatie in de vorm van tekst en/afbeeldingen op de website hardloopkalender.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is de Deelnemer verboden om deze informatie te kopiëren en/of te vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming van CheckPoint en/of de auteursrecht hebbende. Onder dit verbod valt ook uitdrukkelijk het kopiëren van informatie op hardloopkalender.nl met als doel om deze informatie op de eigen computer op te slaan en/of elders op internet te publiceren.

5. Via de website hardloopkalender.nl worden persoonlijke gegevens opgeslagen. CheckPoint spant zich in om deze gegevens vertrouwelijk te behandelen. Bij de aanvraag voor een loginnaam en wachtwoord worden gegevens gevraagd zoals een emailadres die nodig zijn om de aangeboden diensten op hardloopkalender.nl in haar huidige vorm mogelijk te maken en te optimaliseren. Deze gegevens kunnen door hardloopkalender.nl gebruikt worden om de Deelnemer te informeren over nieuwe ontwikkelingen en functies op hardloopkalender.nl, alsmede het aanbieden van nieuws, diensten en producten van CheckPoint en haar zakenpartners. Hierbij handelt CheckPoint volgens de Nederlandse Privacywetgeving.

6. CheckPoint is niet verantwoordelijk voor informatie en aanbiedingen die via hardloopkalender.nl worden verspreid. Hieronder vallen informatie en aanbiedingen die door zakenpartners van CheckPoint worden gepubliceerd in de vorm van advertenties, teksten en afbeeldingen op de website hardloopkalender.nl, in e-mail berichten en via andere communicatievormen.

7. De Deelnemer verklaart dat deze CheckPoint vrijwaart van alle schade, direct of indirect, die op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van www.hardloopkalender.nl.

8. CheckPoint houdt zich het recht voor om een Deelnemer zonder opgaaf van reden gedurende bepaalde tijd of onbepaalde tijd uit te sluiten van het gebruik van de website hardloopkalender.nl.

9. Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Dordrecht.

10. Deze Voorwaarden kunnen op elk moment eenzijdig door CheckPoint worden gewijzigd. De wijzingen zullen aan de Deelnemer bekend worden gemaakt op hardloopkalender.nl. Door gebruik te blijven maken van hardloopkalender.nl verklaart de Deelnemer zich akkoord met de vernieuwde Voorwaarden.