Hardlopen in Friesland

Hardlopen in Friesland Nederland, alle hardloopevenementen per plaats gerangschikt. Klik hieronder op een plaats.
Aalsum
Abbega
Abbengawier
Achlum
Aegum
Aekinga
Akkerwoude
Akkerwoudsterbroek
Akkrum
Akmarijp
Aldeboarn
Aldtsjerk
Allardsoog
Allenga
Allingawier
Almenum
Ameland
Anjum
Annaburen
Appelscha
Arkens
Arkum
Arum
Atzeburen
Augsbuurt
Augustinusga
Baaiduinen
Baaium
Baard
Baarderburen
Baburen
Baijum
Bakhuizen
Bakkeveen
Balk
Ballum
Bantega
Bartlehiem
Bears
Beers
Beetgum
Beetgumermolen
Beets
Beetsterzwaag
Benedenknijpe
Bergum
Bergum Noord
Bergumerdam
Berlikum
Birdaard
Blauwhuis
Blauwverlaat
Blesdijke
Blessum
Blija
Boazum
Boelenslaan
Boer
Boijl
Bokkum
Boksum
Bollingawier
Bolsward
Bontebok
Boornbergum
Boornzwaag
Bornwird
Bozum
Brakkenpolder
Brandeburen
Brantgum
Breezanddijk
Britsum
Britswerd
Britswert
Broek
Broeksterwoude
Brongerga
Buitenpost
Buitenstverlaat
Buren
Burgum
Burgwerd
Burum
Buttinga
Cornjum
Cornwerd
Damwoude
De Blesse
De Blokken
De Bult
De Hoeve
De Knipe
De Tike
De Valom
De Veenhoop
De Wilgen
Dearsum
Dedgum
Deersum
Deinum
Delfstrahuizen
Dijken
Dijksterburen
Dokkum
Dokkumer Nieuwe Zijlen
Dongjum
Doniaburen
Doniaga
Donkerbroek
Drachten
Drachtster compagnie
Drachtstercompagnie
Driesum
Drogeham
Dronrijp
Eagum
Earnewald
Easterein
Easterlittens
Eastermar
Easterwierrum
Echten
Echtenerbrug
Edens
Ee
Eemswoude
Een-West
Eernewoude
Eesterga
Eestrum
Elahuizen
Elsloo
Engelum
Engwier
Engwierum
Exmorra
Exmorrazijl
Ezumazijl
Ferwerd
Ferwoude
Finkum
Firdgum
Fochteloo
Follega
Folsgare
Formerum
Foudgum
Franeker
Friens
Frieschepalen
Gaast
Gaastmeer
Garijp
Garyp
Gauw
Genum
Gerkesklooster
Gersloot
Giekerk
Goenga
Goengahuizen
Goingarijp
Gooium
Gorredijk
Goutum
Grauwe Kat
Greonterp
Grou
Grouw
Gytsjerk
Hallum
Hantum
Hantumeruitburen
Hantumhuizen
Hardegarijp
Harich
Harkema
Harkezijl
Harlingen
Hartwerd
Haskerdijken
Haskerhorne
Haule
Haulerwijk
Hayum
Hee
Heeg
Heerenveen
Heidenskip It
Hemelum
Hemert
Hempens
Hemrik
Hennaard
Herbaijum
Hiaure
Hichtum
Hidaard
Hieslum
Hijlaard
Hijum
Hilaard
Hindeloopen
Hinnaard
Hitzum
Hogebeintum
Hollum
Holwerd
Hommerts
Hoorn
Hoornsterzwaag
Horp
Houtigehage
Huins
Huns
Hurdegarijp
Hurdegaryp
Idaard
Idaerd
Idsegahuizum
Idserdaburen
Idskenhuizen
Idzega
Iens
IJlst
IJpecolsga
IJsbrechtum
Indijk
Irnsum
It Fliet
It Heidenskip
Itens
Janum
Jellum
Jelsum
Jirnsum
Jislum
Jistrum
Jonkershuizen
Jonkerslan
Jorwerd
Jorwert
Joure
Jousterp
Jouswier
Jubbega
Jutrijp
Kaard
Kaart
Kampen
Katlijk
Kimswerd
Kinnum
Kinum
Klooster-Lidlum
Kolderwolde
Kollum
Kollumerpomp
Kollumerzwaag
Kooihuizen
Kootstertille
Kornwerderzand
Kortehemmen
Koudehuizum
Koudum
Koufurderigge
Koufurdurigge
Kubaard
Landerum
Langedijke
Langelille
Langezwaag
Langweer
Leeuwarden
Legemeer
Lekkum
Lemmer
Leons
Lichtaard
Lies
Lioessens
Lions
Lippenhuizen
Loenga
Lollum
Longerhouw
Luinjeberd
Lutkewierum
Luxwoude
Lytsewierrum
Makkinga
Makkum
Mantgum
Marrum
Marssum
Menaldum
Metslawier
Midlum
Midsland
Midsland aan Zee
Miedum
Mildam
Minnertsga
Mirns
Moddergat
Molkwerum
Morra
Munein
Munnekeburen
Munnekezijl
Nes
Niawier
Nieuwe Bildtzijl
Nieuwebrug
Nieuwehorne
Nieuweschoot
Nij Beets
Nijeberkoop
Nijega
Nijehaske
Nijeholtpade
Nijeholtwolde
Nijelamer
Nijemirdum
Nijetrijne
Nijezijl
Nijhuizum
Nijkerk
Nijland
Noardburgum
Noordbergum
Noordwolde
Oenkerk
Oentsjerk
Offingawier
Oldeberkoop
Oldeboorn
Oldeholtpade
Oldeholtwolde
Oldelamer
Oldeouwer
Oldetrijne
Olterterp
Oost-Vlieland
Oosterbierum
Oosterend
Oosterlittens
Oostermeer
Oosternijkerk
Oosterstreek
Oosterwierum
Oosterwolde
Oosterzee
Oosthem
Oostmahorn
Oostrum
Opeinde
Oppenhuizen
Oranjewoud
Osingahuizen
Oude Bildtzijl
Oude Leije
Oudebildtzijl
Oudega
Oudehaske
Oudehorne
Oudemirdum
Oudeschoot
Oudkerk
Oudwoude
Ouwster-Nijega
Ouwsterhaule
Paesens
Parrega
Peins
Peperga
Piaam
Pietersbierum
Pingjum
Poppenwier
Poppingawier
Raard
Raerd
Rauwerd
Ravenswoud
Reahus
Reduzum
Reitsum
Ried
Rien
Rijperkerk
Rijs
Rijtseterp
Rinsumageest
Rohel
Roodhuis
Roodkerk
Roordahuizum
Rotstergaast
Rotstergast
Rotsterhaule
Rottevalle
Rottum
Ruigahuizen
Ryptsjerk
Sandfirden
Schalsum
Scharneburen
Scharnegoutum
Scharsterbrug
Scherpenzeel
Schettens
Schiermonnikoog
Schingen
Schoterzijl
Schraard
Schuilenburg
Seerijp
Seeryp
Sexbierum
Sibrandabuorren
Siegerswoude
Sijbrandaburen
Sijbrandahuis
Sint Annaparochie
Sint Jacobiparochie
Sint Nicolaasga
Sintjohannesga
Slappeterp
Slijkenburg
Sloten
Smalle Ee
Smallebrugge
Snakkerburen
Sneek
Snikzwaag
Sondel
Sonnega
Spanga
Spannum
St Annaparochie
St Jacobiparochie
St Johannesga
St Nicolaasga
Stavoren
Steggerda
Stiens
Strand
Stroobos
Suameer
Suawoude
Sumar
Surhuisterveen
Surhuizum
Suwald
Swichum
Teerns
Ter Idzard
Terband
Tergracht
Terherne
Terhorne
Terkaple
Ternaard
Teroele
Terschelling
Terschelling Baaiduinen
Terschelling Formerum
Terschelling Hee
Terschelling Hoorn
Terschelling Kaart
Terschelling Kinnum
Terschelling Landerum
Terschelling Lies
Terschelling Midsland
Terschelling Oosterend
Terschelling Seerijp
Terschelling West
Tersoal
Terwispel
Terzool
Tibma
Tietjerk
Tijnje
Tirns
Tjalhuizum
Tjalleberd
Tjerkgaast
Tjerkwerd
Triemen
Twijzel
Twijzelerheide
Tytsjerk
Tzum
Tzummarum
Uitwellingerga
Ureterp
Veenklooster
Veenwouden
Veenwoudsterwal
Vegelinsoord
Vierhuizen
Vinkega
Vlieland
Vrouwenparochie
Waaksens
Waaxens
Wanswerd
Warfstermolen
Warga
Warns
Warstiens
Warten
Wartena
Waskemeer
Weidum
Welsrijp
Wergea
West aan Zee
West-Terschelling
Westergeest
Westhem
Westhoek
Wetsens
Wetzens
Wier
Wierum
Wieuwerd
Wijckel
Wijnaldum
Wijnjewoude
Wijns
Winsum
Wirdum
Witmarsum
Wiuwert
Wjelsryp
Wolsum
Wolvega
Wommels
Wonneburen
Wons
Workum
Woudsend
Wouterswoude
Wyns
Wytgaard
Ypecolsga
Ysbrechtum
Zandhuizen
Zurich
Zwaagwesteinde
Zwagerbosch
Zweins


Aankomende hardloopwedstrijden binnen km van Zweins.

Laat uw evenement opvallen
Meer deelnemers en bezoekers!


Uitslagen van hardloopwedstrijden in en om

Hieronder vindt u een overzicht van de meest recente hardloopuitslagen in en omgeving.
vr 05 jul 2024Lodenhelrun
za 29 jun 2024Golleloop
do 27 jun 2024Schoklandloop
zo 23 jun 2024Run Bike Run
zo 09 jun 2024Kindertriathlon Leidsche Rijn
vr 07 jun 2024Olympic Moves Zwemloop
zo 02 jun 2024De Langedijker Run
zo 26 mei 2024Wallenloop Naarden-Vesting
vr 24 mei 2024Gijzegem Loopt
za 11 mei 202410 van St. Anna
Alle hardloopuitslagen


hardloopclubs, verenigingen en loopgroepen in en om

Wilt u beginnen met hardlopen en/of loopt u niet graag alleen? Sluit u aan bij een loopgroep of vereniging. Er zijn verschillende loopgroepen in en om waar u terecht kunt om onder begeleiding te hardlopen.
Geen hardloopclubs gevonden binnen een straal van 30 km van .
Klik hier voor alle loopgroepen


hardloopwinkels in en om

Bent u zoek naar een hardloopspeciaalzaak in en om ?. Bij deze hardloopwinkels wordt u deskundig geholpen en koopt u een hardloopschoen die bij u past.
Geen hardloopwinkels gevonden binnen een straal van 30 km van .
Klik hier voor alle hardloopspeciaalzaken


Fysiotherapeuten in en om

Hieronder een overzicht van fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in het behandelen van hardloopblessures in de regio . Shinsplints, knieklachten, pijn in de kuiten, rug of heup tijdens het hardlopen? Bezoek een fysiotherpaeut die alles weer van hardloopblessures.

Geen fysiotherapeuten gevonden binnen een straal van 30 km van .
Klik hier voor alle fysiotherapeuten


Sportartsen voor hardlopers in de buurt van .

Bij ernstige hardloopblessures of twijfels omtrent u gezondheid of hardloopconditie raadpleegt u een sportarts voor bijvoorbeeld een verwijzing naar een andere specialist via korte lijnen, een inspanningstest met ECG of een blessure consult.
Geen sportartsen gevonden binnen een straal van 50 km van .


Podologen in en om

Hieronder een overzicht van podologen die affiniteit hebben met hardlopen in de regio . De oplossing voor uw voetproblemen tijdens en na het hardlopen.

Geen podologen gevonden binnen een straal van 30 km van .